Mediator
Adw. Dr Anna Koropczuk

Mediacje stanowią jedną z alternatywnych, wobec postępowania sądowego, form rozwiązywania sporów. Ich podstawową cechą jest osobiste zaangażowanie zwaśnionych Stron w poszukiwanie rozwiązania, przy pomocniczej roli Mediatora. Ten, w postępowaniu mediacyjnym jest tylko (i aż) mistrzem komunikacji, który ma umożliwić mediującym wypracowanie zadawalającego dla nich rozwiązania konfliktu.

Mediacje trwają krótko – do trzech miesięcy, a w sprawach rozwodowych – do miesiąca czasu. Zazwyczaj są to trzy spotkania, które odbywają się w obecności obu Stron i Mediatora lub też w tzw. systemie wahadłowym, kiedy Mediator, indywidualnie, spotyka się z każdą ze Stron. Proces mediacji, zwłaszcza w sprawach majątkowych, cechuje się niższymi kosztami postępowania, w porównaniu z kosztami postępowania sądowego. Można również, odmiennie niż w postępowaniu cywilnym, ustalić sposób ich ponoszenia przez Strony (przez jedną ze Stron lub przez każdą ze Stron po połowie).
Mediator baczy nad procesem mediacji. Oznacza to, iż jako mistrz komunikacji czuwa nad przebiegiem postępowania i zachęca Strony do czynnego uczestnictwa. Jego zadaniem jest poznanie potrzeb i interesów Stron – tego, co zainteresowani naprawdę chcą osiągnąć. Mediator dba również o to, aby rozwiązanie problemu było zgodne z prawem, nie zmierzało do jego obejścia i nie naruszało zasad współżycia społecznego. Dlatego w mediacjach przydatna jest zarówna wiedza psychologiczna, jak i prawnicza.

W mediacji dąży się do wypracowania porozumienia satysfakcjonującego obie Strony (win-win), które przyjmuje formę ugody. Tak wypracowana ugoda, po zatwierdzeniu jej przez Sąd, w swoich konsekwencjach prawnych jest tożsama z wyrokiem Sądu. W sprawach o zapłatę, jej zatwierdzenie następuje przez nadanie jej klauzuli wykonalności przez Sąd. Tym samym, w krótkim czasie możliwe jest uzyskanie tytułu wykonawczego umożliwiającego prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Zakres usług

Mediacje cywilne
Spory z umów, w tym o zapłatę.
Odszkodowania. Spadki.
Sprawy frankowe.
Szczegóły ▼

Mediacje cywilne

Spraw cywilnych, w których możliwe jest przeprowadzenie mediacji cywilnych (sądowych i pozasądowych) jest bardzo wiele. Oto przykładowy katalog spraw, którymi zajmuję się jako mediator:
 • Roszczenia z umów (zapłata, wady towaru, niewykonanie usługi itp.)
 • Spory odszkodowawcze
 • Zniesienie współwłasności
 • Podział majątku spółki cywilnej
 • Egzekucja wierzytelności
 • Spadki (dział spadku, zachowek)
 • Polisolokaty
Mediacje gospodarcze
Spory o zapłatę, wykonanie usługi. Spory przy wieloletniej współpracy. Ochrona marki. Rozwiązanie przedsiębiorstwa. Rozliczenia wspólników.
Szczegóły ▼

Mediacje gospodarcze

Specjalizacja mediator adw. dr Anny Koropczuk. Oszczędność czasu i pieniędzy dla Przedsiębiorców to kluczowe argumenty przemawiające za skorzystaniem z procedury mediacyjnej.

Wiedza adw. dr Anny Koropczuk – jako Prawnika, umożliwia sprawne, profesjonalne i rzetelne przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w takich sprawach jak:
 • Spory o zapłatę (w tym płatności zaległych faktur)
 • Wykonanie i niewykonanie umów
 • Roszczenia odszkodowawcze
 • Prawo budowlane
 • Nieuczciwa konkurencja
Mediacje rodzinne
Plan wychowawczy. Alimenty.
Kontakty. Podział majątku.

Szczegóły ▼

Mediacje rodzinne

Najczęściej prowadzone są ze skierowania Sądu. Jednak możliwe jest przeprowadzenie postępowania mediacyjnego przed wniesieniem sprawy do Sądu, co sprzyja szybkiemu zakończeniu sporu.

Mediacje rodzinne prowadzę w takich sprawach jak:
 • Tzw. kwestie okołorozwodowe (np. przygotowanie Porozumienia wychowawczego)
 • Kontakty z dziećmi (zmiana postanowienia w tym zakresie)
 • Opieka nad dziećmi
 • Alimenty (w tym ich podwyższenie lub obniżenie)
 • Podział majątku małżonków
Mediacje w tandemie
Wychodząc naprzeciw zgłaszanym oczekiwaniom oferujemy również mediacje prowadzone w duecie: prawnik i psycholog.
Szczegóły ▼

Mediacje w tandemie

Umożliwia dbanie o proces mediacji zarówno od strony prawnej, jak i psychologicznej. Pozwala pełniej poznać formułowane potrzeby i jednocześnie zabezpieczyć je od strony prawnej.

Możliwy jest również udział psychologa w jednym z posiedzeń mediacyjnych w cyklu postępowania.
Szkolenia
Szkolenia są dedykowane w szczególności departamentom prawnym Firm i Korporacji.

Szczegóły ▼

Szkolenia

Szkolenia są dedykowane w szczególności departamentom prawnym Firm i Korporacji zainteresowanych szkoleniami z zakresu ram prawnych mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
e-Mediacja
Mediacja w formie videokonferencji, jak również prowadzona tradycyjnie w Kancelarii we Wrocławiu i na terenie powiatu świdnickiego w filii w Świebodzicach
Szczegóły ▼

e-Mediacja

E-Mediacja prowadzona jest za pomocą środków umożliwiających komunikację na odległość, z uwzględnieniem szczególnych wymogów związanych z bezpieczeństwem i weryfikacją przetwarzanych dokumentów, zgodnie z rygorami poszczególnych procedur.

O mnie

Mediator. Adwokat. Doktor prawa.

Mediator z kilkuletnim doświadczeniem w mediacjach pozasądowych. Od 2017r. wpisana na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu i w Świdnicy. Prowadzi mediacje na terenie województwa dolnośląskiego (w szczególności: Wrocław, Świdnica, Wałbrzych).

Jako praktykujący Adwokat, dostrzegając niemały potencjał związany z alternatywnymi metodami rozwiązywania konfliktów, odbyła szkolenie z zakresu mediacji (Akademia Mediatora), uzyskując certyfikat Vocational Competence Certificate. Kontynuowała obraną ścieżkę kończąc również kurs trenera i egzaminatora VCC. Ukończyła również liczne szkolenia z zakresu mediacji gospodarczych, rodzinnych czy pracowniczych. Jest również szkoleniowcem z zakresu ram prawnych mediacji i mediacji gospodarczych.

Mediator rekomendowany przez Międzynarodowy Instytut Rozwoju „Synergia”, członek Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Zawodowo również Adwokat, prowadzący indywidualną kancelarię we Wrocławiu.

Certyfikaty
i Zaświadczenia

Przykładowe certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje Mediator adw. dr Anny Koropczuk.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania i wątpliwości dotyczące mediacji i roli mediatora. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi pytaniami, by lepiej zrozumieć rolę mediacji i płynące z niej korzyści.

Czym jest mediacja?

Mediacje to jedna z alternatywnych form rozwiązywania konfliktów. Jest innym, od postępowania sądowego czy arbitrażu, sposobem wyjaśniania istniejących pomiędzy Stronami sporów. Prowadzona jest przy udziale bezstronnego Mediatora, który ma za zadanie dotrzeć do potrzeb Stron, umożliwiając im zawarcie porozumienia.

Postępowanie mediacyjne znajduje oparcie w prawie. Podstawowe regulacje dotyczące mediacji znajdują się w kodeksie postępowania cywilnego. Dlatego zawarcie ugody przed Mediatorem, a następnie zatwierdzenie ugody przez Sąd, umożliwia uzyskanie dokumentu, który wywiera tożsame skutki jak prawomocny wyrok sądowy (np. tzw. wyrok alimentacyjny, zobowiązujący jedną z osób do świadczenia alimentacyjnego, w konsekwencji umożliwiający uzyskanie świadczenia 500+).

W zależności od przedmiotu sporu wyróżniamy mediacje cywilne, gospodarcze, pracownicze, rodzinne i karne (w tym w sprawach dla nieletnich).

Czym charakteryzują się mediacje?

Pięć podstawowych cech dobrej mediacji:

 1. Profesjonalizm – prowadzona jest przez osobę posiadającą co najmniej wyższe wykształcenie i specjalistyczne szkolenie, często uzupełniane dodatkowymi szkoleniami. Najczęściej Mediator ma wykształcenie prawnicze lub psychologiczne, jak i dodatkowo kształci się w ramach specjalizacji
 2. Neutralność – wobec przedmiotu sporu. Mediator nie ocenia problemu Stron. Ma świadomość tego, że dla Uczestników to właśnie jest osią konfliktu, delikatną i wrażliwą kwestią, co do której nie wyraża żadnych ocen
 3. Bezstronność – wobec Stron. Mediator nie sprzyja żadnej ze Stron, nie jest rzecznikiem, którejkolwiek z nich i nie sympatyzuje z którąkolwiek
 4. Poufność – nic z tego, co zostało powiedziane na posiedzeniu mediacyjnym nie może wyjść poza mury kancelarii mediacyjnej. Dobry mediator kwestie te zabezpieczy dodatkowymi postanowieniami w umowie o mediację
 5. Skuteczność – mediator dąży do tego, aby Strony doszły do porozumienia, które będzie dla nich satysfakcjonujące. Potrafi dotrzeć do rzeczywistych potrzeb Uczestników i skłonić ich do pracy nad porozumieniem. Porozumienie win-win.

W jakich sprawach prowadzi się postępowanie mediacyjne?

W każdej sprawie możliwe jest wypracowanie porozumienia. Nie mniej, nie we wszystkich sprawach prowadzi się mediację – wynika to z charakteru sprawy. Nie prowadzi się jej np. w sprawach o tzw. prawa stanu – uznanie za zmarłego, prawa osobowego – o ubezwłasnowolnienie, ustalenie pochodzenia dziecka. Kiedy sprawa nie należy do właściwości sądów krajowych, czy nie podlega jurysdykcji sądowej. Każdy mediator powinien móc wyjaśnić czy dana sprawa nadaje się do mediacji. Czasem istnieją również przeszkody do mediacji np. przemoc (fizyczna czy psychiczna), które to powinny skłonić mediatora do odmowy prowadzenia mediacji w takiej sprawie.

Czym jest mediacja sądowa i pozasądowa?

To dwie, niezależne od siebie, formy prowadzenia mediacji. Pierwsza z nich – sądowa – prowadzona jest na podstawie skierowania sprawy do mediacji przez Sąd. Innymi słowy, po wniesieniu sprawy do Sądu, na skutek zlecenia ze strony Sądu, za zgodą obu Stron sporu, sprawa kierowana jest do Mediatora. Mediacja pozasądowa może mieć miejsce przed wdaniem się w spór sądowy, jak i w czasie jego trwania. W tym drugim przypadku, po jej zakończeniu koniecznym jest zawiadomienie o tym fakcie Sądu, przed którym sprawa się toczy. Mediacja pozasądowa jest mediacją inicjowaną przez jedną ze Stron sporu, która najczęściej dostrzega, że czas i koszty postępowania sądowego nie zbliżą Stron do szybkiego rozwiązania konfliktu. Zainicjowanie mediacji pozasądowej, w przypadku spełnienia dodatkowych warunków, jest traktowana jak czynność przed Sądem – co oznacza, iż przerywa bieg terminu przedawnienia. Dlatego może być korzystna w sprawach, w których w niedługim czasie zbliża się termin przedawnienia.

Czym jest klauzula mediacyjna w umowach?

Jest to klauzula (zapis) w umowie, który wskazuje, iż w przypadku sporu pomiędzy Stronami, te decydują się, przed wystąpieniem na drogę postępowania sądowego, skierować sprawę do mediacji. Możliwym jest, w takim zapisie umowy, wskazanie konkretnego mediatora lub sposobu jego wyboru. Oznacza to, iż w momencie zawierania umowy, kiedy jeszcze sporu nie ma, Strony mogą przewidzieć drogę postępowania w przypadku jego zaistnienia – korzystając z alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów.

Kim jest Mediator?

To osoba, która ukończyła szkolenie z zakresu mediacji (czy też sposobów rozwiązywania sporów). Względem mediatora stałego (tzw. sądowego) stawiane są wyższe wymagania. Zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych mediatorem stałym (art. 157a), a zatem taką, która wpisana jest na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa danego Sądu Okręgowego, może być tylko osoba, która:

 1. spełnia warunki określone w art. 1832 § 1 i 2 k.p.c. (osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych, nie jest sędzią – chyba, że w stanie spoczynku)
 2. ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji;
 3. ukończyła 26 lat;
 4. zna język polski;
 5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego.

Kim jest mediator stały?

Kolokwialnie nazywany mediatorem sądowym. To osoba wpisana na listę mediatorów stałych prowadzoną przez Prezesa danego Sądu Okręgowego. Ona przeprowadza – na zlecenie Sądu – postępowania mediacyjne sądowe. Aby być mediatorem stałym trzeba spełnić dodatkowe, bardziej wygórowane, kryteria (zobacz pyt. 3). Mediator ten musi być również osobą niekaraną i posiadającą pełnię praw publicznych. Listy stałych mediatorów są widoczne na stronach poszczególnych Sądów Okręgowych – mediatorzy działają bowiem przy Sądach Okręgowych, prowadząc również mediacje w ramach Sądów Rejonowych danego Okręgu.

Czy mogę wskazać konkretnego mediatora?

Oczywiście, że tak. Na stronach Sądów Okręgowych prowadzone są listy mediatorów stałych. Zawsze, przed postępowaniem sądowym, jak i w jego trakcie Strona może wskazywać konkretnego Mediatora. Mediator jest bezstronny, więc jego osoba nie powinna odgrywać tutaj znaczącej roli. Jednak często istotnym jest jakie ma wykształcenie (czy ma wiedzę na dany temat), jakie ma doświadczenie czy specjalizacje. Dlatego nie jest tak, że Strony są „skazane” na mediatora wskazanego przez Sąd – mogą wnioskować o jego zmianę. Możliwe jest również prowadzenie mediacji przez dwie osoby np. prawnika i psychologa, co stanowi mocniejsze zaplecze dla Stron konfliktu.

Czy mogę zmienić mediatora?

Tak. Zarówno na etapie wskazania go przez Sąd można wnioskować o jego zmianę, jak i w toku toczącego się postępowania. Często mogą zadziałać czynniki zupełnie niezależne – fonia głosu, sposób wypowiedzi, które będą utrudniać proces komunikacji. Ponieważ w toku postępowania mediacyjnego najważniejsze są Strony, profesjonalny Mediator powinien baczyć nad tym czy nadal Strony wyrażają zgodę na prowadzenie mediacji przez jego osobę. Należy pamiętać, że on jest tylko strażnikiem procesu mediacji, nie zaś rozstrzygającym spór.

Jaki jest przebieg postępowania mediacyjnego?

Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z mediacją sądową czy pozasądową, sam przebieg postępowania mediacyjnego jest podobny. Jeżeli Strony spotkają się u Mediatora, możliwym jest, że spotkają się ze sobą jednocześnie, albo mediacje będą prowadzone w tzw. systemie wahadłowym. Oznacza to, iż Mediator będzie spotykał się z każdą ze Stron indywidualnie. W mediacji pożądany jest osobisty udział zwaśnionych Stron (reprezentantów osób prawnych), nic nie stoi jednak na przeszkodzie temu, aby w postępowaniu mediacyjnym uczestniczyli również pełnomocnicy Stron. Posiedzenie mediacyjne rozpoczyna się od tzw. Monologu Mediatora, w ramach którego Mediator przedstawia podstawowe zasady postępowania mediacyjnego. Następnie, Uczestnicy wskazują problematyczne – w ich ocenie – kwestie (zagadnienia, które stanowią przedmiot sporu), jak i swoje oczekiwania co do sposobu rozwiązania problemu. Umiejętne słuchanie i usłyszenie drugiej Strony stanowi trzon postępowania mediacyjnego. Rolą Mediatora jest takie prowadzenie dyskusji, aby Strony dostrzegły możliwość rozwiązania sporu, osiągając porozumienie gwarantujące każdej ze Stron poczucie wygranej tzw. win-win. W przypadku wypracowania porozumienia (co czasem trwa 2-3 spotkania mediacyjne) Strony wypracowują ugodę. Mediator baczy czy jest ona zgodna z prawem i nie zmierza do jego obejścia. W przypadku zawarcia ugody, w ramach mediacji sądowej, Mediator informuje Sąd o zawartej ugodzie i przesyła protokół posiedzenia mediacyjnego wraz z ugodą do Sądu. Po zatwierdzeniu jej przez Sąd, kończy to postępowanie sądowe. W przypadku mediacji pozasądowej i zawartej ugody, to od mediujących Stron zależy, czy Strony będą chciały zatwierdzić tą ugodę przez Sąd, a tym samym uzyskać np. tytuł wykonawczy. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia (przy mediacji sądowej i pozasądowej) sporządzany jest protokół zawierający informację, iż do zawarcia ugody nie doszło.

Kiedy można wnieść o postępowanie mediacyjne?

Na każdym etapie sprawy. Jeżeli sprawa nadaje się do mediacji (patrz pyt. 6) możliwe jest skierowanie Stron do mediacji. Jedynie nie prowadzi się mediacji na początkowym etapie postępowania nakazowego czy upominawczego, co wynika z charakteru tychże spraw. Co ważne, zanim zostanie wszczęte postępowanie sądowe, możliwe jest przeprowadzenie postępowania mediacyjnego (pozasądowego). Mało tego, zgodnie z rygorami art. 187 k.p.c. koniecznym elementem pozwu jest wskazanie czy były podejmowane próby polubownego rozstrzygnięcia sporu – w tym właśnie mediacji.

Jakie są skutki złożenia wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego?

Skuteczne złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, a w konsekwencji wszczęcie mediacji, zgodnie z art. 123 § 1 pkt. 3) k.c. powoduje przerwanie biegu terminu przedawnienia. Czym jest wszczęcie mediacji traktuje zaś art. 1836 k.p.c. Innymi słowy, ważnym jest uzyskanie zgody drugiej Strony. W przypadku jej uzyskania następuje przerwanie biegu terminu przedawnienia – a zatem tożsame skutki jak złożenie pozwu czy wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w Sądzie.

Jakie są skutki zawarcia porozumienia u Mediatora?

Ugoda zawarta przed Mediatorem jest tzw. umową ugody, o której mówi art. 917 k.c. Jeżeli zostanie zatwierdzona przez Sąd jej skutki są takie jak wyroku Sądu. Oznacza to, że w przypadku roszczeń nadających się do egzekucji – jest tytułem wykonawczym, w przeciwnym wypadku Sąd zatwierdza ją postanowieniem na posiedzeniu niejawnym. W sprawach, w których wymagana jest forma szczególna np. co do nieruchomości, Sąd wyznaczy posiedzenie celem jej zatwierdzenia. W ramach mediacji sądowej skutkować to będzie umorzeniem postępowania (z uwagi na zawartą ugodę), w mediacji pozasądowej, ów zatwierdzeniem (sporu sądowego bowiem nie było).

Jakie dokumenty są potrzebne w postępowaniu mediacyjnym?

Przede wszystkim potwierdzające tożsamość osób w niej uczestniczących, zaś w sprawach dot. działalności gospodarczej czy osób prawnych, umocowanie osób je reprezentujących. Ponadto, jeżeli spór dotyczy konkretnego dokumentu np. umowy, warto jest okazać go również Mediatorowi. W sprawach rodzinnych koniecznym jest (jeżeli jest to mediacja pozasądowa) wykazanie się odpowiednimi aktami stanu cywilnego. Należy również pamiętać o ewentualnym akcie notarialnym ustanawiającym umowną rozdzielność majątkową.

Jakie są zalety postępowania mediacyjnego?

Przede wszystkim to zorientowanie na potrzeby Stron i znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego dla każdej ze Stron. Dąży się do porozumienia, które umożliwia osiągnięcie poziomu win-win (wygrany-wygrany). To także znacznie krótszy czas prowadzenia postępowania – do trzech miesięcy i niższe koszty samego postępowania. To również możliwość rozstrzygnięcia sporów, które nie były jeszcze przedmiotem postępowania sądowego – a zatem holistycznego podejścia do problemu. W tym również w kontekście ustalenia dokumentów niezbędnych dla rozksięgowania transakcji pomiędzy Stronami. W końcu to jego odformalizowanie – mediacja orientuje się na rzeczywiste potrzeby Stron, nie zaś na zasady przeprowadzania postępowania dowodowego, co jest charakterystyczne dla postępowania sądowego.

Jakie są koszty postępowania mediacyjnego?

Koszty postępowania mediacyjnego (sądowego) są ustalone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w sprawach cywilnych. Upraszczając, w sprawach majątkowych oscylują one na poziomie 1% wartości przedmiotu sporu. W sprawach niemajątkowych – nie przekraczają kwoty 450zł netto. Wynagrodzenie mediatora w mediacjach pozasądowych nie jest określone żadnym aktem prawnym. Działają tutaj zasady wolnorynkowego wynagrodzenia za czynności mediatora. Często wynagrodzenie to ustalana jest przez Ośrodki Mediacyjne, z którymi współpracują Mediatorzy.

Czy w mediacji mogę mieć profesjonalnego pełnomocnika?

Oczywiście, że tak. Mediator nie może zabronić Stronom udziału w mediacji profesjonalnego pełnomocnika czy zakazać mu w nim udziału. Profesjonalny Mediator zdaje sobie sprawę z tego, że pełnomocnik jest osobą zaufaną dla Strony, ta liczy się z jego profesjonalną opinią prawną (w szczególności w zakresie skutków wywieranych przez poszczególne, analizowane rozwiązania), a tym samym sprzyjającą zawarciu porozumienia. W interesie wszystkich uczestników postępowania powinno być bowiem dążenie do znalezienie satysfakcjonujące obie Strony (w tym przypadku Klientów pełnomocników) rozwiązania sporu.

Jak długo trwa postępowanie mediacyjne?

Mediacja sądowa może trwać do trzech miesięcy. W sprawach rodzinnych – miesiąc. Decyduje o tym Sąd kierując Strony do mediacji. Niezależnie od tego, Strony mogą wnioskować o przedłużenie tego okresu, jeżeli zbliży to je do wypracowania porozumienia. W mediacjach pozasądowych nie ma takich rygorów czasowych. Przyjmuje się jednak, że zazwyczaj trwa to 2-3 spotkania po 1,5 godziny. Oczywiście, zwłaszcza w sprawach gospodarczych, możliwym jest wypracowanie porozumienia na jednym posiedzeniu mediacyjnym, zależy to jednak od zaangażowania Stron i pomocy ze strony profesjonalnych pełnomocników.

Czy mediator zapoznaje się z aktami sprawy?

Jeżeli Strony w terminie 7dni od dnia skierowania ich do mediacji takiego sprzeciwu nie złożyły, Mediator może zapoznać się z aktami sprawy. Nie jest to jednak wymagane. W sprawach gospodarczych należy przyjąć, że jest to raczej pożądany element pracy Mediatora, nie mniej Strony mają prawo wyłączyć taką możliwość. Niewątpliwie ułatwia on nakreślenie przedmiotu sporu i ustalenie głównych wątków sprawy. W sprawach rodzinnych jest to już jednak kwestia bardziej ocenna i może się okazać, iż ważniejszym jest usłyszenie przez Mediatora bezpośredniej relacji Stron.

Dokumenty

Postępowanie mediacyjne (pozasądowe) rozpoczyna sie od złożenia Mediatorowi wniosku do Mediatora o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego wraz z potwierdzeniem odbioru przez drugą Stronę wniosku Strony inicjującej o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego. W przypadku zawarcia ugody Strony kierują do Sądu wniosek o zatwierdzenie przez Sąd ugody.

Poniżej znajdą Państwo te przykładowe dokumenty. Poniżej również cennik usług.
Wniosek strony o
przeprowadzenie mediacji
Pobierz »

Wniosek do mediatora o
przeprowadzenie mediacji
Pobierz »

Wniosek do Sądu o
zatwierdzenie ugody
Pobierz »

Jak mogę Państwu pomóc?

Proszę wybrać formę kontaktu. Odezwę się do Państwa w ciągu 24h.
Zapoznałem się i zgadzam się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych. Korzystamy z zabezpieczenia reCaptcha: Prywatność i Warunki.